Adatvédelmi Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse A Help-Tech Kft. (székhely: 1106 Fehér út 10. 22/A épület., cégjegyzékszám: 01 09 905935, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, adószám: 14485479-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Help-Tech Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.helpszerviz.hu weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Help-Tech Kft.

Székhely és levelezési cím: 1106 Fehér út 10. 22/A épület

Telefonszám: +36 70 371 3119

Email cím: szerviz@rex-san.hu

2.1. Értelmező rendelkezések

2.1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

2.1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 •          Kereszt és Családnév,
 •          saját e-mail cím,
 •          jelszó,
 •          számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország),
 •          szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország),
 •          telefonszám

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

 •          Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 •          Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 •          Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 •          Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 •          Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 •          hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 •          hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 •          hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 •          hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

3.5. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adhatja át kezelésre a Help-Tech Kft. részére:

 •          Kereszt és Családneve
 •          Neme
 •          Születési dátuma
 •          Email címe
 •          Telefonszám
 •          Cím
 •          Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 •          Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 •          Vásárlási szokások

3.7. A Help-Tech Kft által javított termékek orvosi vény vagy egyedi megrendelés alapján történő kiszolgálása és szervizelése során történő adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk ártámogatási szerződéses jogviszonyban áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Az ártámogatási szerződés alapján Társaságunknak jogszabályi kötelezettsége áll fent az Ön által Társaságunk részére átadott orvosi vények elszámolására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) felé (a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.) Korm. rendelet).

A kezelt adatok köre:

Az Ön által, orvosi vény alapján rendelt termék értékesítése, javítása, a NEAK felé történő elszámolási kötelezettség, továbbá, amennyiben egészségpénztári zárolási kérelmet nyújt be Társaságunk részére, az egészségpénztár felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében az orvosi vényen szereplő alábbi adatok kerülnek kezelésre Társaságunk által:

– teljes neve

– betegség BNO kódja

– születési idő

– lakcíme

– közgyógy igazolvány száma és érvényességi ideje

– TAJ száma

– a felíró orvos neve, pecsétszáma és az intézmény megnevezése

– az orvosi vényen feltüntetett termék megnevezése, mennyisége

– az orvosi vényen feltüntetett javítás típusa

– zárolási kérelem melléklet benyújtása esetén a zárolási kérelmen feltüntetett egészségpénztári adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésére szolgáló hozzájárulást az 1997. évi XLVII. törvény 12. §. (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha az érintett személy önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja kizárólag az NEAK felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése, továbbá az Ön által rendelt gyógyászati segédeszköz értékesítésének és kiszállításának biztosítása, vagy az Ön által megrendelt javítási feladat ellátása, az eszköz szervízbe és Önhöz visszaszállításának biztosítása.

Az adatkezelés időtartama:

Az orvosi vényekre vonatkozó adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 5 évig, de legkésőbb a gyógyászati segédeszköz kihordásának idejéig tart (1997. évi XLVII. törvény 30. § (7) bekezdése).

Az Ön által Társaságunk részére megküldött rendelés teljesítése során kiállított számlát mint számviteli bizonylatot, így az azon szereplő személyes adatait Társaságunk 8 évig köteles megőrizni (2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk a megrendelés teljesítése során kizárólag erre irányuló házhozszállítási kérelem útján jogosult a terméket az érintett személy részére postai úton / futárszolgálat útján / illetve amennyiben a vonatkozó jogszabályi előírások kötelezővé teszik, saját munkavállalója útján továbbítani. Kérjük ilyen igényét írásban legyen szíves jelezni felénk.

Amennyiben Ön az orvosi vény kiváltása során egyéb kérelmet (így különösen, de nem kizárólagosan egészségpénztári zárolási kérelem, alapítványi térítési díj támogatási kérelem), vagy egyedi méretvételezési adatlapot mellékel, Társaságunk a kérelmeket és a mellékleteket az orvosi vényekre irányadó adatkezelési szabályoknak megfelelően, az orvosi vénnyel együttesen köteles kezelni, továbbá a kérelemben foglaltaknak megfelelően, az adatbiztonság követelményének eleget téve papír alapon, vagy elektronikusan továbbítja azokat a kérelem címzettje részére elszámolás vagy egyedi termék előállítása céljából. Tájékoztatjuk, hogy az alapítványi térítési díj támogatások elszámolása során az orvosi vény másolata az alapítvány részére kiállított számla mellékleteként megküldésre kerül!

3.8. Egyéb célú adatkezelés

Telefonos beszélgetések rögzítése

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tart fent, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja az eseményeket.

Az Érintett a hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Szolgáltató az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse.

Szolgáltató a hívást kezdeményező Érintettet illetve egyéb érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató annak lehetőségét teremteni meg, hogy a Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és emailben vagy postai úton keresse meg Szolgáltatót.

Szolgáltató a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 1 hónapig tárolja.

Abban az esetben, ha az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.helpszerviz.hu internetes oldalakon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.6. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem értesül a Szolgáltató által adott információkról.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve a Szolgáltató Adatvédelmi tisztviselője, valamint belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az adatfeldolgozók részére történő adattovábbításhoz nem szükséges az Érintett hozzájárulása, azonban tájékoztatása igen, ezért az alábbiakban nyilvánossá tesszük adatfeldolgozóink körét:

Adatfeldolgozók megnevezése:

CégnévCímTevékenység 
Márkusz’95 Consulting Kft1026 Budapest, Branyiszló út 26.könyvelés 
Profi-Cont Kft1095 Budapest, Mester utca 8.könyvvizsgálat
Unas Online Kft.9400 Sopron, Kőszegi út 14.Weblap üzemeltetés, tárhely szolgáltató
Perfect-IT Services Kft.1044 Budapest, Váci út 97-99.rendszergazdai és IT üzemeltetési tevékenység
Node Systems Kft8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105számlázási és logisztikai rendszer szolgáltató
24H Parcel Zrt.1106 Fehér út 10.futárszolgálati, csomagszállítási tevékenység
Magyar Hosting1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.tárhely szolgáltató
Rex-San Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10.Forgalmazó
NEAK1139 Budapest, Váci út 73/ANemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Business Rex Kft1106 Budapest, Fehér út 10. 51.Nagykereskedelmi partner

6.3. A Help-Tech Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintettet tájékoztatni kell az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Szolgáltató Adatvédelmi tisztviselője felelős az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzéséért. Az Adatvédelmi tisztviselő az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett Weboldalon megadott Személyes Adatait a Fiók/Személyes Adataim Kezelése menüpont alatt tudja lekérni PDF vagy CSV formátumban, illetve lehetősége van a Weboldal ezen felületéről helyesbítési vagy törlési kérelmet regisztrálni.

7.3. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Help-Tech Kft., 1106 Fehér út 10. 22/A épület
Ügyfélszolgálat: Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal

Adatvédelmi tisztviselő: Kiss András

Telefon: +36205938343

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Szolgáltató elektronikus formában szolgáltatja. Az Érintett tájékozódáshoz való joga írásban a fent megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján fordulhat

 •          A Szolgáltató Adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához a 7.3. pontban megadott elérhetőségeken vagy
 •          Bíróság előtt érvényesítheti jogait vagy
 •          A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
061-391-14-00
ugyfelszolgalat@naih.hu

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából a 7.3. pontban megadott elérhetőségeken emailben vagy postai úton, vagy a Weboldal Fiók/Személyes adatok menüpontjában. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

8.5. Személyre szabott hírlevél

Help-Tech Kft. a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.  A személyre szabott hírlevél keretében a Help-Tech Kft. a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára. A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a Rex-San hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

9. Az adatkezelés biztonsága

9.1. A Szolgáltató úgy választja meg, és úgy üzemelteti a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket, hogy a kezelt adat:

 •        az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 •        hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 •        változatlansága igazolható (adatintegritás)
 •        a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

9.2. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

9.3. Szolgáltató törekszik arra, hogy a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodjon az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Intézet az adatkezelés során biztosítja

 •        a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 •        a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 •        a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9.4. A Szolgáltató és adatfeldolgozó partnerei a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodnak. A Szolgáltató, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

10.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

Budapest, 2018. május 24.

Frissítve: Budapest, 2021.03.25.